Βιοψίες

Στο ιατρείο μας διενεργούνται βιοψίες διά λεπτής βελόνης (FNA – fine needle aspiration) και βιοψίες διά κόπτουσας βελόνης (core biopsy) σε βλάβες του μαστού, που χρήζουν ιστολογικής ταυτοποίησης.
Στην εξέταση του μαστού (ψηλάφηση/ μαστογραφία/ υπερηχογράφημα) συναντάμε συχνά νεοεμφανιζόμενα ευρήματα, με διφορούμενη ακτινολογική/ υπερηχογραφική εικόνα. Εάν ο απεικονιστικός έλεγχος δεν είναι διαγνωστικός, τότε κρίνεται απαραίτητη η ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης.
Στην core biopsy, λαμβάνονται με υπερηχογραφική καθοδήγηση και τοπική αναισθησία μικρά κομμάτια (ιστοτεμάχια) τα οποία αποστέλλονται σε ειδικό παθολογανατομικό εργαστήριο (μέσα σε ειδικό υγρό – φορμόλη). Με παρατήρηση στο μικροσκόπιο και ειδικές χρώσεις ο παθολογοανατόμος γιατρός μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια στο ερώτημα αν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη βλάβη και ποιου τύπου.
Στην FNA, γίνεται αναρρόφηση του υγρού από κυστικές βλάβες με υγρικό περιεχόμενο ή λαμβάνονται κύτταρα από συμπαγείς βλάβες του μαστού. Το υλικό συντηρείται σε ειδικό υγρό (μέθοδος thin prep) και αποστέλλεται σε ειδικό κυτταρολογικό εργαστήριο. Ο κυτταρολόγος γιατρός μετά παρατήρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο απαντά στο ερώτημα αν στο υλικό περιέχονται άτυπα/ καρκινικά κύτταρα.